Eva Polančec
31 januarja, 2021
Mateja Ropas
29 januarja, 2021


UPI – Ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine, s katerim Reha Medical sodeluje že vrsto let. V sklopu preventivnih programov za zdravje z gibanjem, skupaj sodelujemo že 18 leto skozi aktivno in programsko vodenje različnih oblik preventivnih programov praktičnega usposabljanja ter strokovnih, nadzorovanih in specifičnih terapevtskih vadb za zdravo hrbtenico, za zdrave kosti in zdravo staranje.

Za preverjanje učinkov našega dela in prizadevanja sprememb v počutju in na zdravstvenih indikatorjih pri naših udeležencih in udeleženkah, smo v ta namen izvedli strokovno raziskovalno študijo, s katero smo dokazali efektivnost in izjemno učinkovitost naših programov v prid zgornjih kazalcev kakovosti. Razlika, v primerjavi s kontrolno skupino, ki se naših programov ni udeleževala, je bila celo od 60% do kar 210% v prid boljših spremljajočih kazalcev testirane (naše) skupine.

Še nekaj o UPI Ljudski univerzi Žalec:

Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI –
ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine
Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in
permanentno izobraževanje. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število zaposlenih
in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 15 ljudi.

Začetek izobraževanja odraslih sega v leto 1975, ko je bila ustanovljena Delavska univerza Žalec.
Takrat so se v ponudbi izobraževalnih programov osredotočali na šolske oblike izobraževanja,
družbeno-politično izobraževanje, strokovno-funkcionalno usposabljanje ter na splošno izobraževanje.
Prvo leto je bilo v izobraževalne programe vključenih 2080 udeležencev. Že leto kasneje je število
udeležencev naraslo na več kot 3600 udeležencev. Hkrati s številom udeležencev se je večala tudi
pestrost ponudbe izobraževalnih oblik. Leta 1979 so pričeli s ponudbo jezikovnega izobraževanja
odraslih ter povečali ponudbo strokovnega poklicnega in visokošolskega izobraževanja, zmanjševal pa
se je delež družbeno-političnega izobraževanja.

Njihovo osnovno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in
širši regiji, kar pomeni, da želijo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar se da bogato
izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju formalnega kot tudi
neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočajo se na različne ciljne skupine
odraslih. Prepoznavni so po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega okolja in
kakovosti. Ugotavljajo, da so njihovi udeleženci s pri njih pridobljenimi znanji uspešni tudi po
zaključenem izobraževanju.